Bizim Yunus

– BİZİM YUNUS – 13. asrın sonları ile 14. asrın ilk çeyreği Yunus Emre’nin yaşadığı çağ, Anadolu Selçuklularının son devri ile beylikler ve Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarıdır. Bu süreçte Anadolu üç önemli hadise yaşar. 1- Haçlı seferleri 2- Moğol saldırıları 3- Babailer isyanı Bu üç hadise, Anadolu’da çok büyük çapta sosyal, siyasal ve dini kargaşalığa sebep […]

Yunus Emre Anma Etkinlikleri

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI Yunus Emre Anma Etkinlikleri Başladı 6 Mayıs 2017 Cumartesi Mihalıççık Yunus Emre Mahallesinde “Yunus Emre’nin Kabrini Ziyaret ve Anma Etkinliğine” Eskişehir’den katılacak vatandaşlarımız ulaşımlarını isterlerse tren ile sağlayabilirler. Özel Yolcu Treni Ücretsizdir. Eskişehir Tren Garından Mihalıççık Yunus Emre Mahallesine, 06 Mayıs 2017 cumartesi günü, saat: 08.15’te hareket edecek.  Öğleden […]

Yunus Emre Şiirleri

– Muharrem Kubat ve Cemile Eren’den Yunus Emre Şiirleri – [row][forth_paragraph] Şiir 1 Yunus Denizlere, dağa, taşa, Söyler Yunus telden telden, İnsanlara, kurda, kuşa, Söyler Yunus telden telden. Hakka doğru gider yolu, Sarıköylü, Türkmen oğlu, Kucak kucak sevgi dolu, Bakar Yunus tülden tülden. Yanmış ocak, tütmüş baca, Taptuk Emre olmuş hoca, Sahip olmuş bitmez güce, […]

Yunus’ta Göz

MEHMET KAPLAN’IN YORUMUYLA YUNUS’TA GÖZ Yunus Emre bu millet için büyük bir hazinedir. Bu hazineyi ziyaret eden herkes buradan kendi isteğine ve nasibine göre heybesini doldurarak çıkar. Değişik konferans ve panellerle her sene Yunus Emre’yi anmaya, hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. “Aynı insan, aynı şiirler, aynı menkıbeler…”, “Acaba biz de sürekli aynı şeyleri mi tekrarlıyoruz?” şeklinde […]

Yunus’ta Hak ve Halk Sevgisi

İlâhi Aşk Tasavvufta olgun insan olma yollarından biri de “aşk” yoludur ve bu en kestirme yol sayılır. Buradaki aşk, Allah’a olan büyük sevgi demektir. Allah hem korkulan hem de sevilen bir varlıktır. Mutasavvıflar Allah sevgisi üzerinde çok durmuşlardır. Gerçi Allah Kahhâr’ dır, Cebbâr’dır, fakat O aynı zamanda Rahmân’dır, Rahîm’dir. Üstelik bir kudsî hadîse göre “Rahmeti […]

Bilge Yunus

– Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Önemli Bir Bilge: Yunus Emre – Anadolu’nun manevi iklimini yoğuran iki bilgede, Yunus’ta ve Mevlana’da, sevgi konusu öne çıkar. Onlar için aşk, kendisinden başka her şeyin kendisiyle açıklanabileceği bir ana ilke durumundadır. O olmazsa varlık bir kaos içine girer, açıklanamaz hale gelir. Onlar hayatı aşkla açıklamaya çalışan kişilerdir. Hayatı aşkla açıklamak demek, hayata dair her şeyin aşkla açıklanması demektir. -K1- […]

Herkesin Yunus’u Kendine Göre

Yunus Emre, halkın asırlar boyunca hiç unutmadığı, menkıbeleri dilden dile, nesilden nesile aktarılan, belki de daha yaşarken efsaneleşmiş bir şairdi. Bestekârlar, ilâhi, naat, mersiye, kaside, durak, tevşih gibi dinî formlarda eser bestelemek istedikleri zaman önce tekkelerin vazgeçilmez söz hazinesi olan Yunus Divanına bakar ve mutlaka istedikleri güzellikte bir şiir bulurlardı. Dede Efendi, Zekâî Dede, Kazasker Mustafa İzzet gibi büyükler de dâhil olmak […]

Yunus’un Türkçeye Armağanı

Yunus Emre, Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncülerindendir. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü benimsemiştir. Yunus’un elimizde bir Divan’ı ve bir de Risaletü’n-Nushiye adlı iki eseri vardır. Yunus, Risaletü’n-Nushiye adlı eserini Hicri 707, Miladi 1307-1308 tarihlerinde yazmıştır. Bu eserin sonunda şu beyit bulunmaktadır: Söze tarih yidi yüz yidi-y-idi Yunus canı bu yolda fidi-y-idi. Onun hakkında […]

Yunus Emre’nin Dünya Görüşü

– Yunus Emre’nin Dünyaya Bakış Açısı – Yunus Emre, ne bir filozof, ne bir müderris, ne de filozofik manada bir bilgedir. Yunus’ta yaşamının belirli dönemlerinde biri, İslamın Sünni, öteki tasavvufi inanç sistemlerine göre biçimlenmiş iki farklı dünya görüşü vardır. Bunların birinde Yunus, medreseden yetişmiş bir molladır; ötekinde postu tekkeye sermiş bir derviştir. Molla Yunus, işinde gücünde, […]

Necip Fazıl’ın Gözüyle Yunus Emre

– Anadoluculuktan Yunus Emre’ye – Yunus Emrenin Milli Edebiyat döneminden itibaren aydın ve sanatkârlarımız arasında birdenbire “popüler” bir şahsiyete dönüştüğünü, hemen herkesin ondan bir şekilde beslendiğini, onun takipçisi olmak gibi bir gayretin içine girdiğini biliyoruz. Fuat Köprülü ve Rıza Tevfik’in yazılarıyla başlayan bu ilgi sürekli olarak artmış ve Yunus Emre, asırlar boyu halk arasında gördüğü rağbeti bu defa aydınlar katında da görmüştür. İşte Necip Fazıl da […]

Yunus Emre’de İnsan Sevgisinin Boyutları

Türk Halk Şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Yunus Emre, insancıl şiirleri ile evrensel bir üne kavuşmuştur. Yunus, bir barış, dostluk ve eşitlik şairidir. Onun şiirleri tüm dünya için dostluk ve huzur kaynağıdır. İnsan içinde varlığa erişen Yunus’ta, yeryüzü sevgisinin kıvılcımlarını da buluruz. Türk edebiyatının evrensel boyutlu seçkin simalarının başında gelen gönüller şairi Yunus Emre; üzerinde en çok araştırma […]

Yunus Emre’den Kalan En Büyük Miras

Bir milletin geçmişteki büyük başarıları geleceğin teminatıdır. Bu başarılar, fertlere huzur ve gurur verir, cemiyette istikrar ve güveni temin eder. Bunlar sayesinde bazen cemiyet için teşkil edebilecek buhranlar kolaylıkla atlatılır, güçlükler yenilir çünkü geçmişte büyük işler yapmış olan bir millet gelecekte de muvaffak olacağına inanır. Bir milletin geçmişteki büyük başarılarının temsilcileri ise onun yetiştirdiği büyük şahsiyetlerdir. İlim, fikir ve sanatta temayüz […]

Yunus Emre’de Birlik Fikri

Tasavvuf şiirimizin müstesna şairi Yunus Emre’nin şiiri öncelikle ferdi bir şiirdir. Bu şiir, adına insan dediğimiz fani varlığın bu dünya gurbetinde yaşadığı bütün serencamı ifade eder. İnsanoğlu, yalnızlığı, acıları, sevinçleri, korkuları, ümitleri ile Yunus Emre şiirinin en temel unsuru olmuştur. Aslında Yunus’u, kendimize bu kadar yakın bulmamızın, sevmemizin sebebi de budur, yani bizi anlatıyor olmasıdır. Onun anlattığı serencam bizim hikâyemizdir. Biz, Yunus Emre’nin […]

Yunus Emre’nin Tasavvuf Felsefesi

Yunus Emre Divanının sistematik tahlilinde, Mustafa Tatcı, Yunus Emre’nin divanındaki tasavvufi kavramları tek tek tespit eder, bunları başlıklar haline getirir ve bu kavramlara yüklenilen anlamların izahını yapar. Bu noktada yazar ilk olarak Yunus’un divanında, Allah’ın varlığı ve birliği üzerinde durur. Yunus Emre, “Vücûd birliği”ne inanan bir sûfî şair olarak, divanında Allah’ın varlığı ve birliği hakkında derin his ve fikirler […]

Gönül Yolcusu Yunus Emre

– GÖNÜL YOLCUSU YUNUS EMRE – Günümüzde aynı zamanda yaşayan, aynı ortamı paylaşıp ortak fikirlere sahip insanlar arasındaki anlaşmazlığı ve iletişimsizliği düşünecek olursak, Yunus’un gönülleri fethetmede ki başarısının değeri daha iyi anlaşılacaktır. Yüzyıllar öncesinde yaşamış olan şairin bu denli bir mucizeyi gerçekleştirmiş olmasının altındaki sır Onun şiirlerinde gizlidir. Her bir dize kendi içinde anlamlı, her […]

Yunus Emre Adına Ne Yapılamadı

ESKİŞEHİR’DE YUNUS EMRE ADINA NE YAPIL(AMA)DI? Türk dili, edebiyatı ve kültürünün en değerli şahsiyeti olan Yunus Emre. Türkiye için önemli olduğu kadar Eskişehir için de birinci dereceden önemlidir. Bu cümleden olmak üzere Eskişehir’de Yunus Emre adına sayısız etkinlik yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını biliyoruz. Dünden bugüne Eskişehir’de Yunus Emre adına neler yapıldı? Bunlardan birkaçını […]

Semadaki Melek

– SEMADAKİ MELEK – Gün bitti yine, küskün ayrıldı, yerini bıraktı geceye… Sevgisizlik onları da mahvetti. Savaşların yaşandığı, ekonomik buhranların olduğu, bebeklerin. çocukların öldürüldüğü bu dünyada sevgisizlik her şeye sebep oldu. Günü geceye küstürdü. Gün çekip gitti. Ama her gün aynı umutla bekledi geceyi. Gecenin ise hep yüzü karanlık, yüzü asıktı; ki gündüz dayanamadı ve […]

Yunus Emre’yi Doğru Anlamak

 – YUNUS EMRE’Yİ DOĞRU ANLAMAK – Yeni çağda insanlığa yeniden inancın, sevginin, kardeşliğin sesini duyurmak istiyorsak işe Yunus Emre’yi doğru anlamakla ve anlatmakla başlamak durumundayız. Yunus Emre, hayatı menkıbelerle örülü olsa da tarihsel bir kişiliktir. Hayatı büsbütün meçhuller perdesi altında değildir, özellikle Rıza Tevfik ve M. Fuat Köprülüyle başlayan çalışmalarla tarihsel kişiliği büyük ölçüde aydınlanmıştır. […]

Bütün Yönleriyle Yunus Emre

– ÇAĞLARI AŞAN SEVGİ ÇAĞRISININ SESİ YUNUS EMRE – Yunus Her Şeyi ile Anadolulu ve Bizim İnsanımız Yunus halkın kendi sesini bulduğu, manevi sıcaklığını duyduğu, samimi olarak yakınlık hissettiği, ortak duygularının ifadesini en iyi şekilde kendinde bulduğu toplum önderi olma mertebesine yükselmiş büyük insan. Şakir ECZACIBAŞI – ESKİyeni dergi, Kasım 2012 Yunus’u Tanımak ve Tanıtmak Bugün bir Türk olarak, bu topraklarda yaşayan insanlar […]

Yunus Emre Menkıbeleri

– MİNYATÜRLERLE YUNUS EMRE MENKIBELERİ – Menkıbe, tanınmış ve tarihe geçmiş kişilere ait fıkra, hikaye ve efsanelere verilen addır. Menkıbeler, ele aldıkları kişilerin halkın gözünde nasıl göründüğüne dair ortaya koyduğu özellikler açısından çok önemlidir. Belgeler, birçok özellikleriyle, yaşananların anlaşılmasında güvenilirliği olan kaynaklardır. Menkıbelerde ise belgelerdeki nesnellik görülmez. Menkıbeler, gönül gözüyle görüleni anlatan sözlü ürünlerdir. Yazıya daha […]

Yunus Emre

YUNUS EMRE KİMDİR – HAYATI – Yunus Emre, mısralarıyla gönülden gönüle ulaşan, hikmetli sözleriyle yüzyılları aşan, hayat görüşüyle her zamana ve her mekana hitap eden insanlığın güçlü sesidir. Savunduğu ‘SEVELİM, SEVİLELİM’ görüşünü yalnızca kendi yaşadığı dönemde yaymakla kalmamış, dilin en güzel örneklerini görmekte olduğumuz şiirleriyle kendinden sonraki dönemlere, gelecek asırlara da hitap etmiş bir şairdir. Dini-Tasavvufi edebiyatımızın […]